01.

Elke verkoop en elke offerte gebeurt aan de hierna vermelde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn geacht gekend en aanvaard te zijn door de koper ook indien tegenstrijdig met zijn algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden.

02.

Onze offertes zijn vrijblijvend.

03.

Bestellingen zijn slechts definitief aangenomen na een schriftelijke bevestiging v/d aanvaarding, ondertekend door een gevolmachtigde. Onze vertegenwoordigers of handelsafgevaardigden zijn niet gemachtigd de firma geldig te binden en kunnen, tenzij in geval van speciale toelating, ook geen betalingen of voorschotten ontvangen.

04.

Onze leveringstermijnen zijn nooit bindend. Ze worden verstrekt als aanduiding. Tenzij uitdrukkelijk anders bedongen wijzen we elke schade of schadevergoeding die uit het niet naleven ervan kan ontstaan af. Elk geval van overmacht zoals burger- of buitenlandse oorlogen, stakingen, lick-out, onlusten, epidemieën, transportonderbrekingen, schaarste van goederen of materiaal, defecten aan werktuigen of machines, gebrek aan drijfkracht, kortom elke oorzaak die gehele of gedeeltelijke werkloosheid van onze fabrieken of leveranciers teweegbrengt, zonder zich daarom te beperken tot de hierboven vermelde gevallen, geven ons het recht de uitvoering van een contract geheel of gedeeltelijk op te schorten of te annuleren.

05.

De aanvaarding van onze koopwaren gebeurt rechtens bij vertrek uit onze magazijnen of fabrieken. Elk goed dat defect of niet conform is aan de bestelling zal vervangen worden. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot eenvoudige omruiling, zonder andere vergoeding van welke aard ook. We aanvaarden geen enkele klacht voor koopwaren die reeds en bewerking ondergaan hebben. Alle klachten over leveringen dienen per aangetekend schrijven binnen de 5 dagen na ontvangst van de goederen te worden ingediend, zo niet zijn ze niet ontvankelijk.

06.

Zelfs indien franco verkocht of geleverd, gebeurt de verzending van de goederen of risico van de bestemmeling. In geen geval zijn we verantwoordelijk voor schade of tekorten bij aankomst vastgesteld. Alvorens de vervoerder te ontlasten dient de bestemmeling elk gebrek te laten vaststellen.

07.

De klant aanvaardt de levering van de goederen op de vrachtwagen voor de werf of voor de woonplaats. Tenzij anders vermeld, geschieden alle leveringen “af magazijn”.

08.

We behouden ons het recht voor de goederen te factureren volgens de gedane leveringen, zelfs indien deze gedeeltelijk zijn.

09.

Tenzij anders en schriftelijk overeengekomen zijn onze facturen betaalbaar op 30 dagen netto, op de zetel van onze Maatschappij. Indien er een jaar niets verkocht werd, de betalingstermijn van 30 dagen niet gerespecteerd wordt of we een negatief kredietadvies krijgen, wijzigt de betalingstermijn naar contant voor levering. Het trekken van wissels wijzigt niets aan deze clausules en levert nooit schuldvernieuwing op. De geleverde goederen blijven de volledige eigendom van Lindab NV tot volledige betaling.

10.

Zo de factuur niet betaald is op de vervaldag, zijn alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk invorderbaar, welk gemak ook van betaling voorafgaandelijk werd toegestaan. Bij niet betaalde schuldvorderingen kunnen we een kontante betaling eisen voor de verzending van elke nieuwe levering welke condities ook voorafgaand werden bedongen.

11.

In geval van niet-betaling van een gedeeltelijke levering hebben we het recht het saldo van de bestelling te annuleren.

12.

Bij elke vertraging van betaling wordt automatisch en zonder maning de wettelijke verwijlinterest aangerekend en dit vanaf de vervaldag.

13.

Onafhankelijk van de besproken verdagingsinteresten komen de betrokken partijen uitdrukkelijk overeen dat in geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldatum of eventueel op de overeengekomen datum, het bedrag van de factuur of het nog verschuldigd saldo, zonder meer met 20% wordt verhoogd met een minimum bedrag van € 50 en dit als schadevergoeding.

14.

In geval van betwistingen zijn alleen de rechtbanken en vredegerechten van Gent bevoegd.

15.

Tenzij schriftelijk door ons toegestaan, kan de klant geen bestelling annuleren.

Loading...

Accept cookies from this site

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies